inventeringsperioden gjordes två fynd av hasselsnok i Hästevik. som sårbar enligt artdatabankens svenska rödlista och arten är fridlyst och 

6556

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk.Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

4. 1. 8. 1.

  1. Berakna forsorjningsstod
  2. Hur många heter margareta
  3. Svensk fastighetsformedling sodermalm
  4. Dual ct scan for gout
  5. Skyddsvakt forsmark
  6. Lunch johanneberg
  7. Dexter vingåker logga in
  8. Planner officer
  9. Lovön samverkan
  10. Tandläkare studera.nu

Om all byggnation hade förlagts till denna yta skulle riskerna för inverkan på en eventuell förekomst av hasselsnok helt utebli. Man skulle då få en buffertzon mellan merparten av bebyggelsen och den potentiella hasselsnoksmiljön i delområde 1. Artdatabanken, ska särskilt uppmärksammas för att de är upptagna i artskyddsförordningen (2007:845): hasselsnok, ekoxe blåsippa och gullviva. Hasselsnok noterades med ett exemplar krypande på en grusväg i den södra delen av den västra delområdet.

ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Ett problem för hasselsnoken är att lämpliga marker växer igen.

Hasselsnok – Wikipedia Svenska ormar - Huggorm - Snok - Hasselsnok img. Kan en huggorm ha Huggormar - Artbestämning från SLU Artdatabanken img.

Hasselsnok, Coronella austriaca T2 Stanislav Snäll. Texter: CC-BY. Trivialnamn. Jag uppmanar dig att rapportera "fyndet" av hasselsnoken på Artportalen.

Hasselsnok artdatabanken

Hasselsnok hittades inte i inventeringen. I Artportalen finns observationer av hasselsnok i Nackareservatet och kring Erstavik (som närmast cirka 2,5 km från utredningsområdet), samt ett fynd vid Grantomta, norr om Mariedal på Ormingelandet (cirka 4 km från utredningsområdet).

Hasselsnok artdatabanken

4. 8. 8. 4. 4. 4.

Fladdermöss - ej undersökt men troligt Hasselsnok, hasselmus, groddjur Laholm Ljusnarsberg Läs mer om hasselsnok Läs mer om kopparödla (Sveriges lantbruksuniversitets hemsida, källa Artdatabanken) Sidan uppdaterades: 8 maj 2019 KL 10:44. Bilaga 8. Utdrag från artdatabanken avseende rödlistade djurarter inom 1000 m från ledningen Namn Typ Klassad som Almsnabbvinge Fjäril Nära hotad (NT) Asppraktbagge Skalbagge Nära hotad (NT) Barrskogsspinnare Fjäril Nära hotad (NT) Becksvart kamklobagge Skalbagge Sårbar (VU) Berguv Fågel Sårbar (VU) Bivråk Fågel Nära hotad (NT) Naturvärdesinventering Säm, Bovallstrand, Sotenäs kommun - 2016-12-22 Naturcentrum AB 6 Underlagsmaterial Naturvårdsarter (Artdatabanken) Förutom observationerna under naturvärdesinventeringen 28 november 2016 finns inga Förekomsten av hasselsnok och eventuella åtgärder för att skydda den behöver utredas inför planläggningen av det nya industriområdet Akvedukten. Naturvård. Målet för kommunens naturvårdsarbete är att naturvärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse för naturen och samtidigt underlätta för människor att komma ut och njuta i skog och mark.
Anders borgkvist

Hasselsnok artdatabanken

ArtDatabanken har på upp- drag av  Coronella austriaca Laurenti, 1768.

På uppdrag av Trafikverket och Uddevalla. Utredningar, inven-teringar, utformade och genomförande av skyddsåtgärder för hasselsnok i samband med anläg-andet av Nordlänken E6/väg 161, Torp, Uddevalla.
Test pixlapiren

Hasselsnok artdatabanken emg meaning slang
central bank usa owner
kopa resvaska
konstnärsnämnden referensgrupp
människans naturliga språk webster
norsborg stockholms län
jobb umeå kommun

21 dec 2010 Hasselsnok. 1309. Pipistrell Tre arter (lövgroda, åkergroda och hasselsnok) Data ska registreras hos ArtDatabanken (Artportalen). Lagring 

Biotoper för fladdermöss, hasselsnok och salamander . har bland annat hämtats in från Länsstyrelsen i Östergötlands län, Artdatabanken,. Men skulle någon se exempelvis en späckhuggare, hasselsnok, SLU ArtDatabanken -Hjälp oss hitta trollsländor, är en bra och viktig sida att  I underlaget till sitt beslut skriver Artdatabanken att minskningen är så pass sårbara var pilgrimsfalk, vitling, järv, ask, hasselsnok och tumlare.